Inventeringar

Inför ombyggnad och rivning krävs alltid en materialinventering enligt Miljöbalken. Våra materialinventeringar identifierar vilken typ av farligt avfall som finns i byggnaden. Utifrån detta kan vi ta fram en rivningsplan som beskriver var och hur dessa ämnen/material ska hanteras.