Inventeringar

Inför rivningar och ombyggnation av byggnader och anläggningar är det viktigt att utföra en miljö- och materialinventering för att säkerställa att avfallet tas omhand på rätt sätt.

I byggnader uppförda fram till 1982 är det särskilt stor risk att farligt avfall i form av asbest och PCB kan finnas. Då krävs särskilda saneringsåtgärder.

Probaco erbjuder allt från enstaka provtagningar till fullständig inventering som i sin tur anpassas till vad som kommer att beröras i entreprenaden. Vid inventeringen utgår vi från befintliga handlingar för att skapa oss en bild av vad som finns sedan tidigare i fastigheten och hur olika material har byggts in i konstruktionen.

Därefter går vi igenom byggnaden på plats och tar prover på material som kan misstänkas vara problematiska i någon form. Proverna skickas på analys. Resultaten redovisas i en rapport som beskriver var eventuellt farligt avfall har påträffats, hur det ska behandlas, vilka mängder som påträffats och vilka övriga åtgärder som behövs.

Alla tjänster inom byggnadsmiljö

Materialanalys

Materialanalys För att ta reda på en skadas art och utbredning tas materialprov. Provresultatet kan i […]

Läs mer

Projektledning

Projektledning Ett lyckat projekt vid skador bygger på en väl genomförd utredning över läget. Vi har […]

Läs mer

Skadeutredning

Skadeutredning När inomhusmiljön upplevs som ohälsosam eller det finns misstankar om att den orsakar besvär, behöver […]

Läs mer